Vietnam Manufacturing Expo
07-09 tháng 08/2024
07-09 tháng 8 năm 2024
I.C.E. Hà Nội

Tin tức về triển lãm VME

BẢN TIN CÔNG NGHỆ

Thông tin

Trung tâm tổng hợp tin tức toàn cầu hỗ trợ các đơn vị truyền thông có nhu cầu tìm hiểu thông tin hoặc liên hệ với Đơn vị triển lãm và Ban tổ chức VME

 Cập nhật số liệu hậu triển lãm VME

Báo cáo hậu triển lãm 2019 - 2020

Báo cáo hậu triển lãm 2021

Báo cáo hậu triển lãm 2022

Báo cáo hậu triển lãm 2023