Vietnam Manufacturing Expo
09-11 tháng 08/2023
09-11 tháng 8 năm 2023
I.C.E. Hà Nội

Tin tức về triển lãm VME

BẢN TIN CÔNG NGHỆ

Thông tin

Trung tâm tổng hợp tin tức toàn cầu hỗ trợ các đơn vị truyền thông có nhu cầu tìm hiểu thông tin hoặc liên hệ với Đơn vị triển lãm và Ban tổ chức VME

 Cập nhật số liệu hậu triển lãm VME

Post Show Report 2018

Post Show Report 2019 - 2020

Post Show Report 2021

Post Show Report 2022